தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய் என்னையே உமக்காக இருப்பதையெல்லாம் கொடுக்கின்றேன் கொடுத்தவர் நீரன்றோ

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய் என்னையே உமக்காக-2

இருப்பதையெல்லாம் கொடுக்கின்றேன் கொடுத்தவர் நீரன்றோ -2 இறைவா


1. எனக்கென்று கொடுத்ததெல்லாம் எடுத்துக்கொள் முழுவதும் -2

இளமையும் வளமையும் நான் வழங்கிட வறியவர்க்கே -2

வரம் தருவாய் இறைமகனே


2. என்னையும் உன்னைப்போல உடைத்திட வருகின்றேன் -2

உலகோர் வாழ்ந்திடவும் உரிமைகள் அடைந்திடவும் -2

வரம் தருவாய் இறைமகனே