உம் இரத்தத்தால் எம்மைக் கழுவும்


உம் இரத்தத்தால் எம்மைக் கழுவும்

- உலகின் பாவம் போக்கும் இயேசுவே

- மனிதனாய் மண்ணில் பிறந்த இயேசுவே

- வியர்வையாய்த் திரு இரத்தம் சிந்திய இயேசுவே

- கசையால் அடிபட்டு நொந்த இயேசுவே

- முள்முடி தலையில் தாங்கிய இயேசுவே

- என் பாவச் சிலுவையைச் சுமந்த இயேசுவே

- எனக்காக சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசுவே

- சிலுவையில் தொங்கியே மரித்த இயேசுவே

- மரித்த மூன்றாம் நாள் உயிர்த்த இயேசுவே

- பாவியைத் தேடி மன்னிக்கும் இயேசுவே