வேனி க்ரேயாத்தோர் ஸ்பிரீத்துஸ் மென்த்தெஸ் தூவோரும் விஸித்தா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வேனி க்ரேயாத்தோர் ஸ்பிரீத்துஸ்

மென்த்தெஸ் தூவோரும் விஸித்தா

இம்ப்ளே சூப்பர்நா க்ராத்ஸியா

க்வே தூ க்ரேயாஸ்தி பெக்தோரா


1. க்குயி திச்சேரிஸ் பாராக்ளித்துஸ்

ஆல்த்திஸ்ஸிமீ தோனும் தேயி

ஃபோன்ஸ் வீவுஸ் இஞ்ஞிஸ் காரித்தாஸ்

எத் ஸ்பிரித்தாலிஸ் உங்ஸியோ


2. தூ செப்தீஃபோர்மிஸ் மூனெரெ

திஜித்துஸ் பத்தெர்னெ தெக்ஸ்தெரெ

தூ ரீத்தே ப்ரோமி ஸ{ம் பாத்ரிஸ்

செர்மோனே தித்தான்ஸ் குத்தூரா


3. அச்செந்தே லூமென் சென்ஸிபுஸ்

இன்ஃபுண்தெ அமோரெம் கோர்திபுஸ்

இன்ஃபிர்மா நோஸ்த்ரீ கோர்ப்போரில்

வீர்தூத்தெ ஃபிர்மான்ஸ் பெர்பெத்தீ


4. ஓஸ்தெம் ரெப்பெல்லாஸ் லோஞ்ஜியுஸ்

பாச்செம்க்வே தோனெஸ் ப்ரோத்தினுஸ்

துக்த்தோரெ சிக் தே ப்ரேவியோ

வீத்தேமுஸ் ஓம்னெ நோக்ஸியும்


5. பெர்த்தெ ஷி யாமுஸ் தா பாத்ரெம்

நோஸ்காமுஸ் அத்குவே ஃபீலியும்

தேக்குவே உத்ரியுஸ்குவே ஸ்பிரித்தும்

க்ரேதாமுஸ் ஓம்னி தெம்ப்போரே


6. தேயோ பாத்ரீ ஸித் க்ளோரியா

எத்ஃபீலியோ குயி ஆ மோர்த்தூயிஸ்

ஸ{ரெக்ஸ்ஸித் அக் பாராக்லித்தோ

இன் ஸேக்கு லோரும் சேக்குலா - ஆமென்


---------------------------------------


1 Veni Creátor Spíritus,

Mentes tuórum vísita:

Implesupérna grátia

Quae tu creásti péctora.


2 Qui díceris Paráclitus,

Altísimi dónum Dei,

Fons vivus, ignis, cáritas,

Et spiritális únctio.


3 Tu septifórmis múnere,

Digitus paténae déxterae,

Tu rite promíssum patris,

Sermóne ditans gútera.


4 Accénde lumen sénsibus,

Infundeamórem córdibus,

Infírma nostri córporis

Virtúte fírmans pérpeti.


5 Hóstem repéllas lóngius,

Pacémque dones prótinus:

Ductóre sic te práevio,

Vitémus omne nóxium.


6 Per te sciámus da Patrem,

Noscámus atque Fílium

Teque utriúsque Spíritum

Credámus omni témpore.


7 Deo Patri sit glória,

Et Fílio, que a mórtuis

Surréxit, ac Paráclito,

In saeculórum sáecula. -Amen.


--------------------


1. Come, Holy Spirit, Creator blest,

and in our souls take up Thy rest;

come with Thy grace and heavenly aid

to fill the hearts which Thou hast made.


2. O comforter, to Thee we cry,

O heavenly gift of God Most High,

O fount of life and fire of love,

and sweet anointing from above.


3. Thou in Thy sevenfold gifts are known;

Thou, finger of God's hand we own;

Thou, promise of the Father, Thou

Who dost the tongue with power imbue.


4. Kindle our sense from above,

and make our hearts o'erflow with love;

with patience firm and virtue high

the weakness of our flesh supply.


5. Far from us drive the foe we dread,

and grant us Thy peace instead;

so shall we not, with Thee for guide,

turn from the path of life aside.


6. Oh, may Thy grace on us bestow

the Father and the Son to know;

and Thee, through endless times confessed,

of both the eternal Spirit blest.


7. Now to the Father and the Son,

Who rose from death, be glory given,

with Thou, O Holy Comforter,

henceforth by all in earth and heaven. -Amen.