நீயே எமது வழி நீயே எமது ஒளி நீயே எமது வாழ்வு இயேசய்யா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீயே எமது வழி நீயே எமது ஒளி

நீயே எமது வாழ்வு இயேசய்யா (2)


1. நான்கு திசையும் பாதைகள் சந்திக்கின்ற வேளைகள்

நன்மையென்ன தீமையென்ன அறியாத கோலங்கள் (2)

நீயே எங்கள் வழியாவாய் நீதியின் பாதையின் பொருளாவாய் -2

உனது பாத பதிவுகள் எமது வாழ்வின் தெரிவுகள்

அவற்றில் நாம் நடந்தால் வெற்றியின் கனிகள்


2. துன்ப துயர நிகழ்வுகள் இருளின் ஆட்சிக் காலங்கள்

தட்டுத் தடுமாறி விழ தகுமான சூழல்கள்

நீயே எங்கள் ஒளியாவாய் நீதியின் பாதையின் சுடராவாய் (2)

உம்மை நாங்கள் போற்றிட பொய்மை எங்கும் போக்கிட

உண்மையின் இறைவா உனதருள் தாரும்