நீயின்றி வேறேது சொந்தம் - உன் நினைவின்றி எனிலேது இன்பம் நிலையான நீயே பந்தம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீயின்றி வேறேது சொந்தம் - உன்

நினைவின்றி எனிலேது இன்பம்

நிலையான நீயே பந்தம் -2 - உன்

நிறைவாழ்வு ஒன்றே செல்வம் செல்வம்


1. விளக்கின்கீழ் இருளுண்டு நிலவின் உள்கறையுண்டு

குறையுண்டு என் வாழ்விலே ஓ நிறையுண்டு என் வாழ்விலே

நிறம் மாறும் பூவுண்டு நிலை மாறும் உறவுண்டு

அகழ்வோரை நிலம் தாங்குமே ஓ ஆகாயம் மழை தூவுமே

கரைசேரா அலையுண்டு கரை சேரா படகுண்டு

கடல்மீது நீர் வாருமே ஓ உடன் யாவும் நீர் மேவுமே

அலைபாயும் ஆன்மாவின் நிலைமாறும் நிலைகண்டு

எனையாளும் என் தெய்வமே ஓ அருள் வீசும் ஓர் தென்றலே


2. சந்தங்கள் ஏழும் என் சொந்தங்கள் ஆனாலும்

சங்கீதம் நீயல்லவா ஓ சந்தோசம் நீயல்லவா

சோகங்கள் சூழும் என் பாதங்கள் மீளும் என்

பயணங்கள் நீயல்லவா ஓ பாதைகள் நீயல்லவா

அழுகின்ற நல்லார்க்கும் தொழுகின்ற தீயோர்க்கும்

ஆகாரம் நீயல்லவா ஓ ஆதாரம் நீயல்லவா

பாரங்கள் சுமப்போர்க்கும் பாவங்கள் சுமப்போர்க்கும்

சுமைதாங்கி நீயல்லவா நீ தோள் தாங்கும் தாயல்லவா