தூயவர் தூயவர் தூயவர் மூவுலகிறைவனாம் ஆண்டவர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தூயவர் தூயவர் தூயவர்

மூவுலகிறைவனாம் ஆண்டவர்

வானமும் வையமும் யாவும் உம்

மாட்சிமையால் நிறைந்துள்ளன

உன்னதங்களிலே ஓசான்னா

ஆண்டவர் திருப்பெயரால்

வருபவர் ஆசி பெற்றவரே

உன்னதங்களிலே ஓசான்னா