ஆட்கொள்ள வந்திடுவாய் தூய ஆவியே எழுந்திடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆட்கொள்ள வந்திடுவாய் - தூய

ஆவியே எழுந்திடுவாய் (2)

ஆவலுடன் நான் காத்திருந்தேன் - 2 என்

ஆசைகள் மலர்ந்திட விரைந்திடுவாய் - 2


1. அக்கினிப் பிழம்பாய்க் கணண்றெழுந்து

தீமையை எதிர்த்திட வந்திடுவாய்

இடியாய் மீண்டும் உருவெடுத்து

அடிமை வாழ்வினை அழித்திடுவாய்

இருளால் உலகம் தவிக்கின்றதே

உன் வரவால் விடியலும் தந்திடவா

வாரும் தூய ஆவியே தாரும் உமதருட் கொடைகளை - 2


2. புயலாய் சீறி சுழன்றெழுந்து

தாழ்வினைப் போக்கிட வந்திடுவாய்

அலையாய் தொடர்ந்து வந்திங்கு

மனிதம் மலர்ந்திடச் செய்திடுவாய்

மலையாய் துன்பம் எழுந்தாலும்

உன் வரவால் யாவும் நொறுங்கிடுமே

வாரும் தூய ஆவியே தாரும் உமதருட் கொடைகளை - 2