நன்றி சொல்லி பாடுவோம் நல்லவரை வாழ்த்துவோம் வல்லவராகுவோம் வளமை காணுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நன்றி சொல்லி பாடுவோம் நல்லவரை வாழ்த்துவோம்

வல்லவராகுவோம் வளமை காணுவோம் (2)

காலங்கள் நம் கையில் காயங்கள் கரைகையில் -2


1. மண்ணிலே விண்ணகத்தை மலரச் செய்யும் மனிதராய்

கண்ணிலே தீப்பிழம்பை கொண்டவர்தாம் கிறிஸ்துவே (2)

ஆணவத்தை அடக்கவே அலைஅலையாய் செல்லுவோம் - 2


2. சாதிகள் பேதங்கள் சந்தி தோறும் மோதல்கள்

சரித்திர நாயகனின் சாட்சியத்தால் சரியுமே (2)

செல்லரிக்கும் சூழலை செயல்வழியில் மாற்றுவோம் - 2

காலங்கள் நம்...