சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும் ஆண்டவரைத் தேடுவோர்க்கு குறையில்லையே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சிங்கக் குட்டிகள் பட்டினி கிடக்கும்

ஆண்டவரைத் தேடுவோர்க்கு குறையில்லையே

குறையில்லையே குறையில்லையே

ஆண்டவரைத் தேடுவோர்க்கு குறையில்லையே


1. புல்லுள்ள இடங்களிலே என்னை மேய்க்கின்றார் -2

தண்ணீரண்டை கூட்டிச் சென்று தாகம் தீர்க்கின்றார் -2


2. எதிரிகள் முன் விருந்தொன்றை ஆயத்தப் படுத்துகின்றார் -2

என் தலையை எண்ணையினால் அபிசேகம் செய்கின்றார் -2