உணவாக வந்து உயிரோடு கலந்து கணநேரம் பிரியாது காத்திட இருந்து

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உணவாக வந்து உயிரோடு கலந்து

கணநேரம் பிரியாது காத்திட இருந்து

உனை எமக்களித்து உறவாக நிலைத்து -2

துணையாகும் இயேசுவே இயேசுவே (2)


1. அற்புத தேவன் நீர் அப்பத்தின் வடிவில்

அடியோர் எம் உள்ளத்தில் வந்திடும் பேறு (2)

சொற்களில் அடங்கா சுகராகம் அன்றோ -2

நெடிதாகும் இன்பம் நிம்மதி தங்கும்


2. கரையில்லா அன்பும் கணக்கில்லா அருளும்

நிறைவாக அருளும் நேசன் நீயன்றோ (2)

நிறையே உன் பாதம் இருந்தே மகிழ்வோம் -2

கரையில்லா வாழ்வின் கலங்கரை விளக்கே