பார்வை பெறவேண்டும் நான் பார்வை பெறவேண்டும் என் உள்ளம் உன் ஒளி பெற வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பார்வை பெறவேண்டும் நான் பார்வை பெறவேண்டும்

என் உள்ளம் உன் ஒளி பெற வேண்டும் - புதுப்

பார்வை பெற வேண்டும் நான் பார்வை பெற வேண்டும்


1. வாழ்வின் தடைகளைத் தாண்டி எழும் புதுப்

பார்வை பெறவேண்டும் (2)

நாளும் பிறக்கும் உன் வழியைக்

காணும் பார்வை தரவேண்டும் (2)

உன்னாலே எல்லாமுமே ஆகும் நிலை வேண்டும்

நான் பார்வை பெற வேண்டும்


2. நீதி நேர்மை உணர்வுகளை நான் பார்க்கும் வரம்வேண்டும் - 2

உண்மை அன்பு உயர்ந்திடவே

உழைக்கும் உறுதி தரவேண்டும் (2)

எல்லோரும் ஒன்றாகவே வாழ வழி வேண்டும்

நான் பார்வை பெற வேண்டும்