பார்க்கும் முகமெல்லாம் இறைச் சாயல் தெரிகிறதே கேட்கும் மொழியெல்லாம் இறை வார்த்தை ஒலிக்கிறதே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பார்க்கும் முகமெல்லாம் இறைச் சாயல் தெரிகிறதே

கேட்கும் மொழியெல்லாம் இறை வார்த்தை ஒலிக்கிறதே ஆ (2)

திரும்பிடும் திசையெல்லாம் எழில் கொஞ்சும் இறை அழகே

அசைகின்ற அணுவெல்லாம் மகத்தான இறை செயலே


1. பனியின் துளியில் இறை முகம் பார்க்கின்றேன்

இலையின் அசைவில் இறைஇசை கேட்கின்றேன் - இறைவா(2)

வீசிடும் காற்றெல்லாம் இறை சுவாசமே

மலர்களின் மணமெல்லாம் இறை வாசமே (2)

உயிரே உணர்வே உம் புகழ்பாடி மகிழ்வேனே


2. நிலத்தின் விளைவெல்லாம் இறைப் புன்னகை

கனியின் சுவையெல்லாம் இறை இன்பமே - இறைவா... (2)

கடலின் அலையெல்லாம் இறை இராகமே

பொழிந்திடும் மழையெல்லாம் இறைத் தாளமே (2)

வியப்பே விந்தையே உம் புகழ்பாடிப் புகழ்வேனே