இயேசு நம்மோடு இருக்கின்றார் எப்போதும் அதிசயம் செய்திடுவார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு நம்மோடு இருக்கின்றார்

எப்போதும் அதிசயம் செய்திடுவார்

அன்போடும் பண்போடும் நாம் வாழ்ந்திட

ஆவியின் வரங்கள் பொழிந்திடுவார்


1. மரியாவின் வேண்டுதலால் இலாசரை உயிர்ப்பித்தாரே - 2

நமது ஏக்கங்களை இப்போதும் எப்போதும் நிறைவு செய்வார்

வாழ்க இயேசுவின் நாமம் வாழ்க

தேனினும் இனிய நாமம் வாழ்க


2. பெத்சாய்தா குருடனைப் போல் இயேசுவை அழைத்திடுவோம் - 2

நம்பிக்கை நாயகனாய் நம் நோய்கள் யாவையும் போக்கிடுவார்

வாழ்க இயேசுவின் நாமம்...


3. எல்லாமே இழந்தாலும் குறை ஒன்றுமில்லையே - 2

வாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் நமக்கு எல்லாமே நம் இயேசுதான்

வாழ்க இயேசுவின் நாமம்...