இயக்கம் அளிக்கும் ஆவியே இயங்க வைக்கும் ஆவியே இறைவன் அளித்த நல்வாக்கே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயக்கம் அளிக்கும் ஆவியே

இயங்க வைக்கும் ஆவியே

இறைவன் அளித்த நல்வாக்கே

இனி எம்மில் எல்லாமே உமதாக்குவாய்

ஆவியே தூய ஆவியே எம்தாகம் தினம் தீர்க்கும் அருள் ஊற்றே-2


1. உமதாற்றல் இல்லாமல் எம் வாழ்வில்லை

உம் வழித்துணை இல்லாமல் பயணம் இல்லை (2)

உம் தூண்டுதல் இல்லாமல் இறைவேண்டலில்லை

உம் பிரசன்னம் இல்லாமல் நிறைவாழ்வில்லை (2)

ஆவியே தூய ஆவியே எம்தாகம் தினம் தீர்க்கும் அருள் ஊற்றே-2


2. துணிவிழந்த சீடர்களை நீ நிரப்பினாய்

இறைவாக்கு எடுத்துரைக்கும் மனத்திடம் தந்தாய் (2)

இறை இயேசுவை திருமுழுக்கில் நீ ஆட்கொண்டாய்

எமை முழுதும் அருட்கொடையால் நிதம் ஆட்கொள்வாய் (2)

ஆவியே தூய ஆவியே எம்தாகம் தினம் தீர்க்கும் அருள் ஊற்றே-2