நாதத்தின் இனிமையில் பண் பாடுவோம் எந்நாளுமே அன்னையின் புகழ் பாடுவோம்


நாதத்தின் இனிமையில் பண் பாடுவோம்

எந்நாளுமே அன்னையின் புகழ் பாடுவோம்

நெஞ்சத்தில் நிறைந்திடும் நல் அன்பிற்கு புகழ் பாக்கள் பாடிடுவோம்

ஆ அன்னையே வாழ்க - 2

அருளால் நிறைந்த அன்னையே நீ வாழ்க


1. இறைவன் திருவுளத்தை நிறைவேற்றிட மனமுவந்தாய் -2

என்றும் மறைபுகழ் உன்வழி இறையுள்ளம் அறிந்திட

குறையின்றிக் காத்திடுவாய்

தரணிக்கு தாயானாய் திருத் தாய்மையைப் பாடுகிறோம் -2

என்றும் திருவரம் இயேசுவின் அன்பர்கள் ஆகிட

தாயே உன் அருள் தாராய்