நாளாம் நாளாம் புனித நாளாம் மாதாவாம் மேரியின் பிறந்த நாளாம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நாளாம் நாளாம் புனித நாளாம்

மாதாவாம் மேரியின் பிறந்த நாளாம் - 2


1. அன்பான தெய்வத் தாயாரின் நாளாம் - 2

அருளான கன்னித் தாயாரின் நாளாம்

ஏகாந்தமானதோர் நாளாம் இனிதான நாளாம் - 2

ழுடடிசயை (5) - in நஒஉநடஉளை னுநடி


2. தேவனும் தாமுமே பேசிட்ட நாளாம் - 2

தூயர்கள் தாமுமே தேடிட்ட நாளாம்

ஆனந்தம் பொங்குமோர் நாளாம் அமுதான நாளாம் - 2