விண்ணப்பதை்தைக் கேட்பவரே என் கண்ணீரைக் காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் இயேசையா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


விண்ணப்பதை்தைக் கேட்பவரே

என் கண்ணீரைக் காண்பவரே

சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் இயேசையா


1. உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

ஒருவார்த்தை சொன்னால் போதும் - 2 (ஐயா)


2. மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே -2

ஐயா அதிசயம் செய்பவரே