ஆற்றலாலும் அல்ல அல்ல சக்தியாலுமல்ல அல்ல ஆண்டவரின் ஆவியாலே ஆகுமே ஆகுமே


ஆற்றலாலும் அல்ல அல்ல சக்தியாலுமல்ல அல்ல

ஆண்டவரின் ஆவியாலே ஆகுமே ஆகுமே - 2 (2)


1. மண்குடம் பொற்குடம் ஆகுமா? ஆகுமே

குறைகுடம் நிறைகுடம் ஆகுமா? ஆகுமே

தண்ணீரும் திராட்சை ரசம் ஆகுமா? ஆகுமே

திராட்சைரசம் திருரத்தம் ஆகுமா? ஆகுமே


2. செங்கடல் பாதையாய் ஆகுமா? ஆகுமே

செத்தவர் உயிர்த்தெழுதல் ஆகுமா? ஆகுமே

சிங்கமாடு நட்புறவு ஆகுமா? ஆகுமே

சிறை வாழ்வு திருவாழ்வு ஆகுமா? ஆகுமே