ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே தூய ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே தூய

ஆவியைத் தாரும் இயேசுவே


1. புத்துயிர் பெற்று நான் வாழ

புதுப் படைப்பாய் நான் மாற தூய


2. எந்தன் தாகத்தைத் தீர்க்க

உயிருள்ள நீர் என்னிடம் சுரக்க தூய


3. பாவக் கறைகளைக் கழுவ

பாவத் தளைகளை அறுக்க தூய


4. மனத்தின் கவலையைப் போக்க

மகிழ்ச்சியால் எம்மை நிரப்ப தூய


5. சாத்தானின் சேனையை வெல்ல

உமது புகழை நான் சொல்ல தூய