காணிக்கையாக நான் வந்தேன் உந்தன் கமல பாதம் சரணடைந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கையாக நான் வந்தேன் உந்தன்

கமல பாதம் சரணடைந்தேன் (2)

ஏற்றருள்வீர் என்னை ஆண்டவரே -2


1. வானும் மண்ணும் உன் சொந்தமாமே

உன் மலர்ப்பாதம் சரணடைந்தேன்

வாழ்வும் வழியும் உன் சொந்தமாமே

உம் மலர்ப்பாதம் சரணடைந்தேன்

உன் அச்சமெனக்கென்றுமே மிக இனிமையானது

உம் அருளெனக்கென்றுமே போதுமானது

சரணம் இயேசுவே -3 சொந்தமானேன்


2. உடல்பொருள் ஆவி உன் சொந்தமாமே

உம் மலர்ப்பாதம் சரணடைந்தேன்

அழைப்பின் பயனும் உன் சொந்தமாமே

உம் மலர்ப்பாதம் சரணடைந்தேன்

உன் வாக்கெனக்கென்றுமே நிலைவாழ்வு தருவது

உன் இரக்கம் எனக்கென்றுமே தேவையானது

சரணம் இயேசுவே -3 சொந்தமானேன்