படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம் பரம் பொருளே உம் திருவடியில்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்

பரம் பொருளே உம் திருவடியில் (2)

உன் நினைவு எல்லாம் பெயர் சொல்லும்

என் வாழ்வினிலே ஒளி வீசும்


1. உழைப்பினில் கிடைத்திட்ட பொருளெல்லாம்

உன்னதரே உந்தன் மகிமைக்கே (2)

தந்தையே தயவுடன் ஏற்றிடுவாய் - 2

தாழ்ந்து பணிந்து தருகின்றோம் -2 தருகின்றோம் - 2


2. வாழ்வினில் வருகின்ற புகழ் எல்லாம்

வல்லவரே உந்தன் மகிமைக்கே (2)

கருணையின் தலைவா ஏற்றிடுவாய் - 2

கனிவாய் உவந்து தருகின்றோம் -2 தருகின்றோம் - 2