படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம் நானும் உந்தன் கைவண்ணம் குயில்கள் பாடும் கிளிகள் பேசும் என் வாழ்வு இசைக்கும் உன் ராகமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


படைப்பு எல்லாம் உமக்கே சொந்தம்

நானும் உந்தன் கைவண்ணம்

குயில்கள் பாடும் கிளிகள் பேசும்

என் வாழ்வு இசைக்கும் உன் ராகமே (2)


1. இயற்கை உனது ஓவியம் இணையில்லாத காவியம் -2

அகிலமென்னும் ஆலயம் நானும் அதில் ஓர் ஆகமம் -2

உள்ளம் எந்தன் உள்ளம் அது எந்நாளும் உன் இல்லமே -2


2. இதயம் என்னும் வீணையில் அன்பை மீட்டும் வேளையில் -2

வசந்த ராகம் கேட்கவே ஏழை என்னில் வாருமே -2

தந்தேன் என்னை தந்தேன் என்றும்

என் வாழ்வு உன்னோடுதான் (2)