காணிக்கை தந்தேன் கனிவுடன் ஏற்பாய் இறைவா எம்மையும் ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கை தந்தேன் கனிவுடன் ஏற்பாய்

இறைவா எம்மையும் ஏற்றிடுவாய் (2)

ஏற்பாய் இறைவா இறைவா ஏற்பாய் -2


1. உழைப்பின் பயனை உம்மிடம் தந்தேன்

ஏற்பாய் நீ என் இறைவா (2)

பணிகளில் வருகின்ற தடைகளையும் - 2

பலியென ஏற்பாய் என் இறைவா


2. சிந்தனை சொல் செயல் நலன்களும் தந்தேன்

ஏற்பாய் நீ என் தலைவா (2)

உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையுமே -2

உன் பதம் ஏற்பாய் என் இறைவா