காணிக்கை தந்தேன் இறைவா என்னை காணிக்கை தந்தேன் இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கை தந்தேன் இறைவா

என்னை காணிக்கை தந்தேன் இறைவா (2)


1. உடலாக வந்தாய் உயிராக வந்தாய்

ஒளியாக வழியாக உண்மையிலும் வந்தாய் (2)

உடலோடு இணைந்து உயிரோடு கலந்து - 2

ஒளியாக வழியாக உம்மில் என்றும் மலர


2. என் வாழ்வு என்றும் குன்றாது போக

உன் வாழ்வில் என்றும் நான் வாழ வேண்டும் (2)

எந்நாளும் என்னில் உன் அன்பு கொள்ள - 2

இந்நாளும் என்னில் உன் பாதம் வைக்க