ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒரு தாய் தேற்றுவது போல்

என் நேசர் தேற்றுவார் (2) அல்லேலூயா


1. மார்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே

கரம் பிடித்து நடத்துவார் கன்மலைமேல் நிறுத்துவார்


2. எனக்காக மரித்தாரே என் பாவம் சுமந்தாரே

ஒருபோதும் கைவிடார் ஒருநாளும் விலகிடார்