என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார் எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னைத் தேடி இயேசு வந்தார்

எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார் (2)

அல்லேலூயா நான் பாடுவேன் -2

ஆடிப்பாடி துதித்திடுவேன் (நான்) -2


1. மகனானேன் நான் மகளானேன் -2

அப்பா பிதாவே என்றழைக்கும் உரிமையை எனக்குத் தந்தார் -2


2. ஆவி தந்தார் தூய ஆவி தந்தார் -2

வல்லமையும் அன்பும் ஞானமும் கொண்ட பரிசுத்தஆவி தந்தார் -2


3. சுகமானேன் நான் சுகமானேன் -2

இயேசு கிறிஸ்துவின் காயங்களால் சுகமானேன் சுகமானேன் -2