கனிவு காட்டுமையா எந்தன் கவலை தீருமையா கருணை கூருமையா எங்கள் கறைகள் நீக்குமையா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கனிவு காட்டுமையா எந்தன் கவலை தீருமையா - 2

கருணை கூருமையா எங்கள் கறைகள் நீக்குமையா

எங்கள் கறைகள் நீக்குமையா - இயேசையா -4 (2)


1. கள்ளம் கபடு சூது நினைப்பேன் காரிருள் நீக்குமையா -2

உள்ளம் உருகி உனை நான் அழைத்தேன் -2

உன் கரம் நீட்டுமையா-2 - இயேசையா -4 (2)


2. இறை உன்னை பிரிந்தேன் இதயம் நொந்தழுதேன்

இரக்கம் காட்டுமையா (2)

மறையினை மறந்தேன் மனதையும் இழந்தேன் -2

மன்னிப்பு தாருமையா -2 - இயேசையா -4 (2)


3. அனலிடை துடித்த புழுப்போலானேன் அன்பு கூருமையா-2

கானலைக் கண்ட மான் போலானேன் -2

மயக்கம் தீருமையா -2 - இயேசையா -4 (2)