அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா மணிமுடி மாமரியே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அலையொளிர் அருணனை அணிந்திடுமா

மணிமுடி மாமரியே (2)

வாழ்க்கையின் பேரரசி வழுவில்லா மாதரசி - 2

கலையெல்லாம் சேர்ந்தெழும் தலைவியும் நீயல்லோ

காலமும் காத்திடுவாய்


1. அகால வேளையிலே அம்மா உன் கருணையாலே - 2

பொல்லாத கூளியின் தொல்லைகள் நீங்கிட

வல்ல உம் மகனிடம் கேள்


2. அகோரப் போர் முழங்கி அல்லலும் தோன்றுதன்றோ - 2

எல்லோரும் விரும்பிடும் நல்லதோர் அமைதியை

சொல்லாமல் அளித்திடுவாய்