தேடுகிறேன் உன்னையே தெய்வமே நாடுகிறேன் உந்தனின் உறவையே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தேடுகிறேன் உன்னையே தெய்வமே

நாடுகிறேன் உந்தனின் உறவையே (2)

என்றும் உன்னை அன்பு செய்யும் உள்ளத்தை -2

இன்றெனக்குத் தாருமே தெய்வமே முழுதுமே


1. உலகமெல்லாம் உன்னைத் தேடினேன் - நான்

உன்னை என்னில் காண மறந்தேன் (2)

உலகம் தரும் இன்பங்களில் நிலைத்திருந்தேன் - உன்

உறவுக்கரம் பற்றிடவே மறந்திருந்தேன்

உன்னையே தந்தருள்வாய் தெய்வமே தினமுமே


2. என்னகத்தைக் கூர்ந்து நோக்கினேன் - அதில்

உன் முகத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன் (2)

உன்னையே அரணாக பற்றிக் கொண்டேன் - உன்

அன்பையும் அருளையும் கண்டு கொண்டேன்

உன்னிலே சரணடைந்தேன் தெய்வமே என்றுமே