தெய்வமே உன் பார்வை ஒன்று போதுமே என் நெஞ்சிலே உனக்காக நான் கோயில் செய்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தெய்வமே உன் பார்வை ஒன்று போதுமே - 2

என் நெஞ்சிலே உனக்காக நான் கோயில் செய்தேன் -2


1. தடை நீங்கிடும் சருகாகினும் உனதாகுமே என் மன்னவா -2

என் வாழ்க்கையே இரணமாகினும் உரமாகுவேன் வா - 2 என்


2. புவிமீதிலே அலைபோலவே என் வாழ்விலே நிலையானவா -2

தடை ஆயிரம் தொடர்ந்தாயினும் உனைத் தேடுவேன் வா -2 என்