பரிசுத்த ஆவியே வாரும் எங்கள் பரம்பொருள் தெய்வமே வாரும்

 ♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பரிசுத்த ஆவியே வாரும் எங்கள்

பரம்பொருள் தெய்வமே வாரும் (2)

மூவொரு தேவனே வாரும் அன்பின் மூலப்பரமே வாரும் -2

தேவாதி தேவனே வாரும் எங்கள் திரித்துவ தெய்வமே வாரும் -2

என்றும் எந்தன் நடுவினிலே வாரும் என்னிறை ஏந்தலே வாரும்-2


1. பரிசுத்த ஆவியே வாரும் எங்கள் பரம்பொருள் தெய்வமே வாரும்-2

உன்னத தெய்வமே வாரும் எங்கள் உலகத்தின் உதயமே வாரும்-2

நித்திய ஜீவனே வாரும் நெஞ்சில் நீங்கிடா நேசனே வாரும் -2

ஆதிபரமே வாரும் என்றும் ஆட்சி செலுத்திட வாரும் -2


2. பரிசுத்த ஆவியே வாரும் எங்கள் பரம்பொருள் தெய்வமே வாரும்-2

உண்மையின் உருவே வாரும் எங்கள்

உலகத்தின் உதயமே வாரும் (2)

சத்திய தெய்வமே வாரும் அன்பின் சரித்திர நாயகா வாரும் -2

எல்லாம் வல்ல திரித்துவமே வாரும் எங்கும் நிறைந்தவா வாரும்-2


3. பரிசுத்த ஆவியே வாரும் எங்கள் பரம்பொருள் தெய்வமே வாரும்-2

ஆக்கமே ஊக்கமே வாரும் நெஞ்சின் ஆவலே ஏவலே வாரும் -2

ஈசனே நேசனே வாரும் என்றும் ஈடில்லா இறைவனே வாரும் -2

எத்திசையும் வாழ் இறையருளே இன்று எங்கள் நடுவிலே வாரும்-2