பரலோகந்தான் என் பேச்சு பரிசுத்தம்தான் என் மூச்சு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பரலோகந்தான் என் பேச்சு பரிசுத்தம்தான் என் மூச்சு-2

கொஞ்சகாலம் இந்த பூமியிலே

இயேசுவிற்காய் சுவிசேகத்திற்காய் (2)

தானான தனனா தானானனா 2


1. என் இயேசு வருவார் மேகங்கள் நடுவே

தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்வார் (2)

கூடவே வைத்துக் கொள்வார் (என்னை) -2

தானான தனனா தானானனா - 2


2. உருமாற்றம் அடைந்து முகமுகமாக

என் நேசரைக் காண்பேன் (2)

தொட்டு தொட்டுப் பார்ப்பேன் (இயேசுவை) -2

தானான தனனா தானானனா - 2