புவன ராணியே புனித ராணி புகழுமா மகிமை ராணியே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


புவன ராணியே புனித ராணி புகழுமா மகிமை ராணியே


1. சகலலோக மாளுமாக ஏக பரமன் தாய் -2

அகமும் உடலும் அழகு மிளிரும் அன்னை மரியே -2


2. கவலை மோதி வாட்டும் எமைக் காப்பதுன் கடமை -2

தபமும் தயையும் நிறையும் மரியே அபயம் எங்கள் தாயே -2