நானே உன் கடவுள் முதலும் முடிவுமாய் நானே இருக்கிறேன் என் மக்களின் துன்பங்கள் கண்டேன் அவர் மனம் படும் வேதனை உணர்ந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நானே உன் கடவுள்

முதலும் முடிவுமாய் நானே இருக்கிறேன்

என் மக்களின் துன்பங்கள் கண்டேன்

அவர் மனம் படும் வேதனை உணர்ந்தேன்

அவர் அழுகுரல் நான் கேட்டேன்

நாடும் நலமும் வாழ்வும் வளமும் வழங்கிட மனம் உவந்தேன்

யாரை நான் அனுப்புவேன்? யாரை நான் அனுப்புவேன்? (2)


1. எனை அனுப்பும் எனை அனுப்பும் இதோ நான் இருக்கின்றேன்

உலகம் அறியா எளியவன் வாய்மொழி பேசா சிறியவன்

உன் துணை இருந்தால் என்னுடன் நடந்தால்

துணிவுடன் நான் செல்வேன்

எனை அனுப்பும் எனை அனுப்பும் இதோ நான் இருக்கின்றேன்


2. நானே உன் கடவுள் வான்படைகளின் இறைவனாய் இருக்கிறேன்

என் பெயரால் செல்பவர் யாரோ?

என் செய்தியைச் சொல்பவர் எவரோ?

என் பணியினைச் செய்வாரோ?

அன்பும் அறமும் நீதியும் நேர்மையும் நிலைநிறுத்திடுவாரோ?

யாரை நான் அனுப்புவேன்? - 2 எனை..