இறைவன் அழைக்கின்றார் இனிய உணவிற்கு இறை குலமே நாம் இணைந்தே சென்றிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவன் அழைக்கின்றார் இனிய உணவிற்கு

இறை குலமே நாம் இணைந்தே சென்றிடுவோம் (2)


1. பன்னிரு சீடர்களை பந்தியிலே அமர்த்தி - 2

பாதம் கழுவினார் பணிந்து வாழ்ந்திடவே


2. அப்பத்தினை எடுத்து அன்புடனே கொடுத்து -2

இது என் உடல் என்றார் எல்லாரும் உண்ணுமென்றார் -2


3. இரசத்தைக் கையிலெடுத்து என் இரத்தம் என்றுரைத்தார் -2

எல்லாரும் பருகுவீர் எந்நாளும் வாழ்ந்திடவே -2