இருளகற்றும் ஒளிச்சுடராய் வருவாய் என் இகமதிலே மருளகற்றும் அருமருந்தை தருவாய் என் அகமதிலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இருளகற்றும் ஒளிச்சுடராய் வருவாய் என் இகமதிலே

மருளகற்றும் அருமருந்தை தருவாய் என் அகமதிலே (2)


1. உடல் நலிந்து நலம் குறைந்து திடம் இழந்து தவிப்பவர்க்கும்

தடம் புரண்டு திசை விலகி பழமையிலே உழல்பவர்க்கும்

வளமுடன் நலமும் உளமதில் திடமும் -2

மனமுவந்தே நீ வரமருள்வாய்


2. பிரிவினைகள் நிதம் வளர்த்து விரிவடையும் மனங்களிலே

பரிவிரக்கம் பிறநலன்கள் சரிந்துவரும் இத்தரணியிலே

சமத்துவ உணர்வை வளர்க்கும் இவ்விருந்தை 2

தினம் எனக்கருளும் பரம்பொருளே