இறைவன் என்னில் எழுந்தது எனக்கு என்னென்ன ஆனந்தம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவன் என்னில் எழுந்தது எனக்கு

என்னென்ன ஆனந்தம் - இந்த

ஏழையின் உறவினில் ஒன்றென ஆனது

என்னென்ன பேரின்பம் (2)


1. வானக வழியைக் காட்டிட வந்தார் மனிதனின் உணவாக -2

வாய்மையும் தூய்மையும் விளங்கிட எழுந்தார்

வாழ்வின் உணவாக - நல்ல வாழ்வின் உருவாக

அது வான்மட்டும் உயர்ந்தாக

என் ஆண்டவரே என் தேவனே அன்பின் இயேசுவே எழுந்தாக


2. மாயை உலகில் நான் உழன்றாலும் மேன்மைக்கு வழியாக -2

தூயவர் திருமகன் புகழை எந்நாளும் துதியுடன் நான் பாட

நல்ல மெய்யுணர் வகுப்பாக என்னில் பேதைமை ஒழிந்தாக

என் ஆண்டவரே என் தேவனே அன்பின் இயேசுவே எழுந்தாக