புதிய பூமியே புதுப்பாட்டு பாடி வா புனித நாளிலே இறைமாட்சி காண வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


புதிய பூமியே புதுப்பாட்டு பாடி வா

புனித நாளிலே இறைமாட்சி காண வா (2)

வானிலே கோலமாய் வானதூதர் பாடவே

பூவிலே நாமுமே தேவன் பீடம் கூடுவோம் (2)


1. விண்ணோரெல்லாம் கொண்டாடவே இந்நாளையே பொன்னாளென

மண்ணோருமே கொண்டாடுவோம் நம் பாடலும் விண்ணேறவே

மறை வாழ்வு தேடும் நாமெல்லோரும் ஜீவ ஊற்று இயேசு பாதம்

நாடி வாழ்வைத் தியாகமாக்குவோம் (2) வானிலே...


2. சங்காகியே பண்பாடுவோம் சங்கீதத்தால் ஒன்றாகுவோம்

எந்நாளுமே அன்பானவன் பொன் தேகத்தில் பங்காகுவோம்

இறை வாக்கு கூறும் வாழ்வு தேடி மாநிலத்தின் ஜீவ நாடி

நாதன் இயேசு பாதை செல்லுவோம் (2) வானிலே...