வெல்ல வந்த செல்லமே ஆரிராராரோ எந்தன் உள்ளம் பிறந்தாய் ஆரிராராரோ

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வெல்ல வந்த செல்லமே ஆரிராராரோ

எந்தன் உள்ளம் பிறந்தாய் ஆரிராராரோ (2)

உன்னைக் கண்ணாற கண்டிடவே நெஞ்சம் நாடுதே

மனம் உன்னாலே அன்பாலே சொந்தம் பாடுதே (2)

ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரிரோ - 2


1. சொல்லமுடியா பழியும் எதிர்கொள்ள இயலா இடரும்

நில்லாமல் மறைந்திடுதே உந்தன் உதயத்தில் (2)

வருவாய் வருவாய் எந்தன் வாழ்விலே 2

திருவாய் தொழுதேன் மழலை இயேசுவே

ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரிரோ - 2


2. செல்வம் தரும் சோதனையும் பகை கொண்டுவரும் வேதனையும்

இன்பங்களாய் மாறிடுதே உந்தன் புன்னகையில் (2)

வாழ்வின் வளமாய் பிறந்த தெய்வமே 2

பணிந்தேன் துணிந்தேன் உன்னில் வாழவே

ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரிரோ - 2