பொன்மலர் பாதமே என்மனம் சேரவே விடியலின் வெற்றி வேந்தனே இதை ஏற்றுக்கொள்ளுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பொன்மலர் பாதமே என்மனம் சேரவே

விடியலின் வெற்றி வேந்தனே

இதை ஏற்றுக்கொள்ளுமே - 2 இறைவா


1. தளர்வுற்று சோர்ந்த உள்ளம் தயவுக்கு ஏங்கும் உள்ளம்

மகிழ்வுற்று வாழவேண்டும் உந்தன் சங்கமம் (2)

உந்தன் சங்கமம் என்றும் உன்னில் சங்கமம் -2


2. உறவற்று வாழும் உள்ளம் உறவுக்கு ஏங்கும் உள்ளம்

இன்புற்று வாழவேண்டும் உந்தன் சங்கமம் (2)

உந்தன் சங்கமம் என்றும் உன்னில் சங்கமம் -2