பிரியாத உறவே என் இயேசுவே - உம் பீடத்தில் பலியாக என்னைத் தந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பிரியாத உறவே என் இயேசுவே - உம்

பீடத்தில் பலியாக என்னைத் தந்தேன் (2)


1. எனக்காக உம்மைப் பலியாகத் தந்தீர்

அதற்காக என்னைப் பரிசாகத் தந்தேன் (2)

உணவாக உம்மை விருந்தாகத் தந்தீர் -2

உணர்வோடு என்னை உமக்காகத் தந்தேன் -2


2. நிலையான அன்பை நீர்தானே தந்தீர்

நிழலாக என்னைத் தொடர்ந்தே வந்தீர் (2)

நீயின்றி என்னில் மகிழ்வேதும் இல்லை -2

நின்பாதம் என்னை முபதாகத் தந்தேன் -2