மன்னிக்க வேண்டும் அன்பின் இறைவா பொய்வழி நின்றேன் பெரும் பழி சுமந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மன்னிக்க வேண்டும் அன்பின் இறைவா - 2 (2)

- பொய்வழி நின்றேன் பெரும் பழி சுமந்தேன்...

- துன்புறும் மனித தோழமை மறந்தேன்...

- பெண்ணினம் இகழ்ந்தேன் பெரும் பாவம் புரிந்தேன்...

- மானுடம் போற்றும் மாண்பினைக் கொன்றேன்...

- தவித்திடும் ஏழையர் உரிமையைப் பறித்தேன் ...

- பேரருள் நினைத்தேன் பேதைமை களைந்தேன்...