படியேறி வருகின்றேன் தேவா என்னை பலியாக்க வருகின்றேன் தேவா நான் படியேறி வருகின்றேன் தேவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


படியேறி வருகின்றேன் தேவா என்னை

பலியாக்க வருகின்றேன் தேவா நான்

படியேறி வருகின்றேன் தேவா


1. மகனையே பலியாகக் கேட்டாய் - ஆபிரகாம்

மனமார பலியாக்க வந்தார் (2)

மனதினை மாசின்றிக் கேட்டாய் - நான்

மகிழ்வோடு தருகின்றேன் உமக்கே


2. ஏழை நான் என்றேங்கி நின்றேன் - என்னை

நீ வேண்டும் வாவென்று சொன்னாய் (2)

பிழை செய்து நான் வாழ்ந்த போதும் - நீ

தயை செய்து எனை ஏற்றுக் கொண்டாய்