அன்புள்ள சீடனுக்கு உன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்புள்ள சீடனுக்கு உன் அன்பன்

இயேசு நான் எழுதும் கடிதம்

உனைப் பின்தொடர்வேன் என்றவனே எங்கே நீ சென்றாயோ -2


1. தாயின் கருவில் உருவாகு முன்னே

உனை நான் தெரிந்துகொண்டேன்

சீடன் என்ற உறவைத் தந்து திருநிலைப்படுத்தி நின்றேன்

பலவீனன் உனைக்கண்டு வருந்தாதே

பலம் தர நான் உண்டு கலங்காதே (2)

தொடர்ந்து போராடு தோல்விகளோடு ஏற்றுக்கொள்ள

உன் நண்பன் நான் உண்டு -2


2. உலகம் தருகின்ற இன்பமெல்லாம் குப்பையென ஒதுக்கிவிடு

உயிரே போனாலும் இறைவிருப்பம் நிறைவேற்ற உறுதி எடு

துன்பத்தில் தளரா மனம்கொண்டு

துயரத்தை செபத்தால் வென்றுவிடு (2)

பகைமை உனில் வேண்டாம் அன்பால் உலகை வென்றிடவே

தொடர்ந்து போராடு நீ தொடர்ந்து போராடு