ஒளியில் நடந்துவா சகோதரா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒளியில் நடந்துவா சகோதரா

ஒளியில் நடந்துவா சகோதரி

ஒளியாம் கிறிஸ்துவில் நடந்து வா

வழியாம் கிறிஸ்துவில் நடந்து வா (2)

இயேசு நம் ஒளி -3 (2)


1. அவரில் வாழ்ந்தால் இருளில்லை

அவரில் வாழ்ந்தால் பாவமில்லை (2)

மீட்கும் தேவன் அவரன்றோ - 2

மன்னிக்கும் இறைவன் அவரன்றோ


2. அவரில் வாழ்ந்தால் வறுமையில்லை

அவரில் வாழ்ந்தால் துன்பமில்லை (2)

நிரப்பும் தேவன் அவரன்றோ - 2

இன்பத்தின் இறைவன் அவரன்றோ