ஒளியே ஒளியே எழிலே வருக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒளியே ஒளியே எழிலே வருக

உயிரே உயிரே இறையே வருக

வழியே வழியே வளமே வருக

விழியே விழியே விரைவாய் வருக


1. மூவுலகிறைவனே முதல்வனே வருக

முத்தமிழ் போற்றிடும் தலைவனே வருக (2)

முப்பெரும் காலமும் கடந்தவா வருக

முதலே முடிவே முபமையே வருக


2. கருணையின் கடலே கனிவுடன் வருக

களங்கமில்லா ஒளி தரவே வருக (2)

அலைகளின் கலையே கடவுளே வருக

கனிவே துணிவே துணையே வருக