சுமைசுமந்து சோர்ந்திருப்போரே வாருங்கள் நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சுமைசுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

வாருங்கள் நம் ஆண்டவர் அழைக்கின்றார்

இளைப்பாற்றி கொடுக்கின்றார்


1. இருகரம் விரித்தவராய் இதயத்தைத் திறந்தவராய்

இறைவன் இருக்கின்றார் இனியும் தாமதமேன்


2. வரும் வழி பார்த்தவராய் வரம் மழை பொழிந்தவராய்

வந்தவர் இருக்கின்றார் விரைந்திட தாமதமேன்


3. துயரினில் ஆறுதலாய் நோயினில் மருத்துவராய்

அடிமையின் விடுதலையாய் ஆண்டவர் இருக்கின்றார்