ஆர்ப்பரிப்போம் ஆண்டவரே தி.பா.95

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆர்ப்பரிப்போம் ஆண்டவரே - 2

மீட்பின் பாறை நீயே என்று

எம்மைக் காக்கும் பாறை நீயே என்று (2)


1. பூவுலகின் ஆழ்பகுதி உந்தன் கையிலே - பெரும்

மலைகளின் கொடுமுடியும் உமக்கே சொந்தம் (2)

கடலும் உலர்ந்த தரையும் உந்தன் கைவேலைகளே

திடமாக எம்மையே படைத்தவர் நீரே (2)


2. மேய்ச்சலில் ஆடுகள் வீழ்ச்சியுறாமல் - அதைக்

காப்பதில் கவனமாக இருப்பதுபோல (2)

பேணிக்காப்பீர் எம்மையே எந்நாளுமே

வாரிவாரி வழங்கும் வள்ளல் நீரே (2)


3. மெரிபாவில் எம் முன்னோர் வாடினார்களே

மாசாவில் உம் மக்கள் வருந்தினார்களே (2)

கடினமான இதயம் எமக்கு இல்லவே இல்லை

என்றும் நீரே எங்கள் கடவுள் இதுவே உண்மை (2)