போற்றுவேன் ஆண்டவா உம்மை 8

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


போற்றுவேன் ஆண்டவா உம்மை

மனதாரப் போற்றிடுவேன் (நான்) - 2

மாட்சிமை நிறைந்த மன்னவன் நீ

ஆட்சியும் அரசும் உள்ளவன் நீ - 2


1. பாலகரின் மழலையிலும் குழந்தைகளின் மொழிகளிலும்

உந்தன் வலிமையும் உறுதியும் உண்டு

தீயவரின் தோல்வியிலும் பகைவர்களின் வீழ்ச்சியிலும்

உந்தன் மேன்மையும் நீதியும் உண்டு


2. வானத்திலே வெண்ணிலவை விண்மீன்களை அமைத்தீரே

மனிதனுக்காக அமைத்தீரே

பூமியிலே பறவைகளை விலங்கினத்தைப் படைத்தீரே

மனிதன் ஆண்டிட அழைத்தீரே