போற்றுங்கள் ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் 135

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


போற்றுங்கள் ஆண்டவரை வாழ்த்துங்கள் அவர் பெயரை

பாடுங்கள் அவர் புகழை மகிழுங்கள் நினைத்து அவர் செயலை

அன்பும் அருளும் உள்ளவர் ஆண்டவர் - 2


1. உயர்ந்த இரக்கம் உள்ளவரை வாழ்த்துங்கள் - 2

அளவற்ற மேன்மை மிகுந்தவரை வாழ்த்துங்கள் - 2

சொற்களைக் கடந்த வல்லவரை வாழ்த்துங்கள் - 2

மக்கள் புகழுக்கு உரியவரை வாழ்த்துங்கள் - 2


2. வியத்தகு செயல் பல செய்தவரை வாழ்த்துங்கள் - 2

அச்சம் மிகுந்த செயலோனை வாழ்த்துங்கள் - 2

சினம் கொள்ளத் தாமதம் செய்பவரை வாழ்த்துங்கள் - 2

நன்மையைப் பொழியும் ஊற்றவரை வாழ்த்துங்கள் - 2